Regjistri i Kërkesave

Regjistri i kërkesave

Nr. Rendor (1)Data e regjistrimit të kërkesës (2)
Objekti (3)
Data e kthimit të përgjigjes (4)
Statusi i kërkesës (5)Tarifa (6)
111.2.2018
Organika, lista emerore e stafit, funksionet
14.02.2018PërfunduarS`ka
214.11.2018
Kërkesë për Informacion mbi Kontratën e Koncesionit “Zona e Trajtimit të Mbetjeve Tiranë”
21.11.2018
Përfunduar
S’ka
35.12.2018
Kërkesë për informacion Kontratën e Koncesionit “Ndërtimi i Kaskadës së Hidrocentralve mbi Lumin Shushicë”
13.12.2018
Përfunduar
S’ka
48.1.2019
Kërkesë për plotësim formulari
18.1.2018
Përfunduar
S’ka
514.02.2019
Kërkesë për Informacion mbi Kontratat e Koncesionit që operojnë aktualisht në Shqipëri 21.02.2019PërfunduarS’ka
611.03.2019
Kërkesë për informacion për Hec-et që janë ndërtuar në Parkun Kombëtar Shebenik-Jabllanicë”20.03.2019PërfunduarS’ka