Komisioni i Prokurimit Publik

Komisioni i Prokurimit Publik

Komisioni i Prokurimit Publik (KPP) është një organ shtetëror specifik, quasi-gjyqësor, me juridiksionin për të siguruar mbrojtje ligjore në prokurimin publik dhe koncesionet/PPP… KPP-ja ushtron funksionin e saj, sipas parimit bazë të prokurimit publik – transparencës.

Tarifa për Koncesionet

Në bazë të VKM Nr.401,datë 13.05.2015 “Për përcaktimin e tarifës dhe të rregullave për pagimin e saj në një procedurë ankimimi ndaj procedurave të koncesionit/partneritetit publik privat, pranë komisionit të prokurimit publik”, tarifa e pagesës është 10% e vlerës së sigurimit të ofertës në rastet kur është parashikuar një sigurim oferte ose  0.2% e vlerës së parashikuar të kontratës koncensionare/ppp që ankimohet. Lexo më shumë…